1. Shazel

  Submitted by Shazel

  A web music application. A very very cool web music application.

  • Shazel Members
  • Safwan Samla
  • Chong Han Chua
  • (Julia) Chengxiao Fu
  • Status
  • In progress